Příklady využití simulací Ansys v praxi: Aneb co všechno můžete simulovat

Vytvořeno dne 26. 5. 2023

Tyto příklady jen naznačují rozsáhlé využití numerických simulací Ansys. Jejich aplikace pomáhá zkracovat čas vývoje, snižovat náklady a zlepšovat výkon a kvalitu výrobků. Simulace Ansys jsou nedílnou součástí moderního průmyslu a přispívají k inovacím a technologickému pokroku.

Motor

 

Oblast strukturálních analýz – mechanika

Příklady praktického využití simulací Ansys

 • Dynamická analýza a redukce vibrací generátoru,
 • statická kontrola odolnosti těles hrdel a odbočnic,
 • těsnost přírubového spoje vlivem tečení materiálu,
 • teplotní analýza keramické destičky plošného spoje pro výkonové aplikace,
 • minimalizace ulpívání obilí na stěně sila,
 • vliv teplotního zatížení na rozdílné konstrukční varianty převodovek,
 • nalezení přípustné deformace hřídele za rotace,
 • kontrola mezního stavu vzpěrné stability tlakové nádoby pro jaderný průmysl,
 • kontrola konstrukce zatížené teplotou a tlakem,
 • nalezení optimální tuhosti kovových součástí,
 • ověření odolnosti konstrukce pistole před vnějšími vlivy,
 • kontrola funkčnosti vstřikovacího čerpadla pro příslušnou dobu života,
 • analýza deformace plastizační jednotky při kompresi plastového granulátu,
 • kontrola pevnosti a tuhosti mlecího kola v závislosti na opotřebení materiálu, 
 • analýza vlivu délky štětin na tuhost kartáčového těsnění,
 • analýza tepelných vlastností střešního panelu,
 • analýza statické pevnosti zhášecí tlumivky a její odolnost na odezvové spektrum zatížení,
 • výpočet statické a únavové pevnosti pro rozdílné zátěžné stavy čerpadla,
 • nalezení optimálního rozměru hlavního nosníku portálového jeřábu a kontrola jeho statické a únavové životnosti,
 • pevnostní kontrola kritických svarových spojů obslužné plošiny,
 • těplotně mechanická analýza simulující zkoušku rozvaděče,
 • analýza bezpečnosti tlakové nádoby,
 • nalezení zaručené životnosti ochranného koše vzhledem k normě, 
 • výpočet statické pevnosti konstrukce podle stanovené normy,
 • výpočet kritických svarových spojů ke stanovené bezpečnosti,
 • analýza změny tvaru hliníkové skříně vystavené bočnímu nárazu,
 • analýza vlivu snížení podpor mostu na jeho pevnost,
 • nalezení vlastních tvarů a vlastních frekvencí kouřovodu,
 • teplotní analýza obvodových stěn a stropu,
 • kontrola maximálních dovolených deformací válcovacích stolic,
 • posouzení pevnosti oběžného kola zatíženého odstředivými silami,
 • posouzení únosnosti, použitelnosti a stability konstrukce rychlouzávěru přivaděče vodní elektrárny,
 • analýza statické pevnosti závěsné části vozíku lanovky,
 • kontrola statické pevnosti kontejneru při jeho zavěšení a převozu,
 • analýza statické pevnosti a vzpěrné stability parovodního potrubí,
 • porovnání únosnosti různých variant závěsných prvků,
 • aplikací v průmyslu může být nekonečně mnoho...

 

Hledáte cesty, jak zefektivnit výrobu a ušetřit? Poradíme Vám.

Nechte nám na sebe kontakt

 

Ansys Fluent 2022 R2

 

Oblast proudění a sypkých hmot

Příklady praktického využití simulací Ansys

 • Zlepšení účinnosti čerpadla a prodloužení jeho životnosti,
 • návrh umístění vzduchotechniky za účelem zkvalitnění recirkulace vzduchu ve výrobní hale,
 • zvýšení účinnosti odstraňování pevných částic ve spalinovodu před vstupem do výměníku,
 • simulace turbogenerátoru za účelem zvýšení účinnosti chlazení,
 • optimalizace tvaru a umístění lopatek ve spalinovodu za účelem zrovnoměrnění toku spalin,
 • optimalizace tvaru spalinovodu za účelem zvýšení životnosti, snížení vibrací a hlučnosti části zařízení,
 • výpočet bezpečnostního uzávěru vodního díla za účelem splnění bezpečnostních limitů a norem,
 • simulace rozstřiku vody do páry za účelem zjištění rychlosti odpaření vody a prodloužení životnosti ventilu,
 • simulace promíchávání moučky v cementárenské peci za účelem porovnání homogennosti směsi v závisloti na různých vstupních parametrech,
 • simulace mletí částic za účelem zjištění frekvencí odskoků mlecích běhounů,
 • vícefázová simulace proudění v cirkulačním reaktoru za účelem omezení vzniku vibrací v nově navržené konstrukci,
 • výpočet proudění popílku v elektrostatickém poli za účelem zvýšení efektivnosti odlučovače a prodloužení jeho životnosti,
 • simulace proudění vaječných hmot za účelem zjíštění vlivu tvaru armatury na proudění vysoce viskózních a newtonovských kapalin,
 • simulace proudění vzduchu v kabině traktoru za účelem optimalizace rozvodu vzduchu v kabině a zvýšení tepelného komfortu řidiče,
 • simulace mazání převodovek za účelem zvýšení účinnosti mazání a snížení množství použitého oleje,
 • simulace šíření kapének – jakým způsobem se kapénková infekce šíří v daném prostředí,
 • simulace ohřevu skla ve sklářské pánvi – teplotní rozložení taveniny sklářského kmene a efektivita ohřevu,
 • simulace proudícího vzduchu okolí městské zástavby za účelem zjištění tlakového působení větru a teplotního komfortu v jejím okolí,
 • výpočet Peltonovy turbíny pro stanovení rychlosti otáčení při maximálním výkonu turbíny,
 • výpočet aerodynamických prvkůoptimalizace tvaru přítlačného křídla,
 • výpočet teplotního pole v oblasti světlometů – jak omezit zamlžování světlometů,
 • simulace čerpadla při maximálním výkonu - určení kritických míst náchylných ke kavitaci a korozi,
 • povlakování tablet – zjištění optimální doby procesu potahování,
 • simulace oddělování částí nosných raket při vzletu,
 • simulace transportu sypkých hmot za účelem snížení prašnosti,
 • simulace spalovacích procesů za účelem snížení emisí NOx, CO a CO2,
 • simulace procesu čištění spalin pro snižování tuhých znečišťujících látek,
 • simulace hoření – náhrada zemního plynu vodíkem v hořácích energetiky a procesního průmyslu,
 • analýza vibrací vznikajících vlivem proudění tekutiny za účelem jejich snižování,
 • aplikací v průmyslu může být nekonečně mnoho...

 

Vidíte ve výčtu příkladů něco podobného, co by řešilo Váš problém?

Nechte nám na sebe kontakt

 

SVS FEM simulace Ansys

 

Oblast elektromagnetismu

Příklady praktického využití simulací Ansys

 • Simulace oteplovací zkoušky neutrálního bodu a vývodu generátorů za účelem omezení velikosti vířivých proudů, odhalení hotspotů a redukce maximální teploty konstrukce,
 • simulace mikrovlnného ohřevu za účelem optimalizace rozmístění mikrovlnných aplikátorů, odhalení a eliminace hotspotů,
 • simulace elektrostatického pole v tunelovém rastrovacím mikroskopu za účelem optimalizace umístění elektrod,
 • simulace elektromagnetického pole vysokonapěťového zdroje elektronového mikroskopu – kvůli identifikaci zdrojů elektromagnetického rušení, simulaci odolnosti vůči rušení a optimalizaci stínění,
 • teplotní analýza aparatury pro tažení monokrystalů – za účelem energetické bilance ohřevu a návrhu radiačních clon pro zamezení tepelných ztrát,
 • simulace zkratové zkoušky zapouzdřených vodičů – optimalizace konstrukce z hlediska zkratové odolnosti,
 • simulace magnetického pole objektivu elektronového mikroskopu optimalizace magnetického obvodu a homogenity magnetického pole,
 • simulace elekromagnetů a solenoidů – návrhy a optimalizace elektromagnetů z hlediska tvaru tahové charakteristiky, dynamiky spínání atd.
 • simulace anténních charakteristik vysílačů – vliv okolních objektů na anténní charakteristiky,
 • simulace rozmístění antén – minimalizace vazeb mezi anténami,
 • simulace oteplovacích zkoušek desek plošných spojů – odhalení hotspotů, redukce maximální teploty, prodloužení životnosti,
 • simulace asynchronních elektromotorů – výpočet ztrát, optimalizace účinnosti, redukce vibrací a hluku,
 • simulace motorů s permanentními magnety – výpočet ztrát, optimalizace účinnosti, redukce vibrací a hluku,
 • simulace generátorů s permanentními magnety – výpočet ztrát a optimalizace účinnosti, simulace synchronních generátorů – výpočet ztrát a optimalizace účinnosti,
 • simulace spínaných zdrojů – návrh magnetického obvodu, výpočet ztrát, účinnosti a oteplení,
 • simulace indukčního ohřevu – odstranění hotspotů, optimalizace induktoru, homogenita ohřevu,
 • simulace senzorů vířivých proudů pro oběžné lopatky turbíny – optimalizace polohy senzoru pro monitoring turbínových lopatek,
 • simulace ztrát vířivými proudy v rotoru vysokootáčkového motoru – minimalizace ztrát a optimalizace účinnosti motoru s permanentními magnety,
 • simulace difrakce elektromagnetických vln na tělesech – výpočet efektivní odrazní plochy těles (RCS),
 • simulace nanoplasmoniky – optimalizace charakteristik nanoplasmonických struktur,
 • měření magnetických vlastností hornin – optimalizace citlivosti a kalibrační simulace pro přístroj na měření magnetických vlastností hornin,
 • simulace stínění elektromagnetického pole – návrh a optimalizace stínícího krytu pro přístroj na měření magnetických vlastností hornin,
 • simulace senzoru pro měření rychlosti projektilů – optimalizace citlivosti senzoru,
 • aplikací v průmyslu může být nekonečně mnoho.

 

A jaké výzvy potřebujete řešit Vy v rámci vývoje a výzkumu?

Nechte nám na sebe kontakt

 

Software