SVS FEM simulace Ansys

Ansys Fluent
Software pro modelování proudění tekutin

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Od výpočtů elektroniky po jaderné elektrárny, od vzduchotechniky po palivové články.

Ansys Fluent je špičkový nástroj určený pro průmyslové i výzkumné účely. Nabízí fyzikální modely zaměřené na modelování proudění, turbulenci, přenos tepla a chemické reakce pro průmyslové aplikace – např. proudění vzduchu přes křídla letadla, spalování v peci, aeraci v nádržích, chlazení elektrických zařízení. Díky Fluentu můžete simulovat také např. krevní řečiště, výrobu polovodičů či fungování čistíren odpadních vod. Ansys Fluent pokrývá široký rozsah využití včetně specializovaných modelů s možnostmi modelování aero-akustiky, procesu hoření ve spalovacích komorách, lopatkových strojů a vícefázových systémů

SVS FEM simulace Ansys

Příklady využití v praxi:

 • Určení tlakových ztrát potrubních systémů
 • Určení odporových součinitelů pro externí aerodynamiku
 • Predikce přestupu tepla konvekcí, vedením a sáláním v tekutinách i pevných tělesech
 • Ohřev a chlazení – elektronika, výměníky tepla, teplotní pohoda
 • Snižování hluku a zvyšování účinnosti ventilátorů
 • Zhodnocení teplotní zátěže spalovací komory a délky plamene
 • Výpočet palivových článků
 • Chlazení a teplotní management baterií

Klíčové vlastnosti:

 • Jednoduché a intuitivní rozhraní
 • Pokročilé turbulentní modely – RANS (včetně unikátního laditelného GEKO modelu), SRS, LES
 • Špičkové škálování i pro výpočty na velkých serverech
 • Pokročilé fyzikální modely pro jedno i vícefázové proudění
 • Simulace stlačitelných i nestlačitelných tekutin, modely reálných plynů
 • Viskózní modely pro newtonské i nenewtonské tekutiny
 • Tvarová optimalizace
 • Výpočty aeroakustiky
 • Výpočty s chemickými reakcemi (spalování, elektrochemie, povrchové reakce apod.)
 • Propojení na další nástroje Ansys pro vázané úlohy (např. FSI)
 • Velké množství pokročilých fyzikálních modelů (var, vypařování, kondenzace, kavitace, elektrostatika, magnetohydrodynamika, kapalinové filmy)
 • Pressure-based i density-based řešič pro simulace nízkých i nadzvukových rychlostí
 • Proudění v porézních médiích, náhrady komplexních tvarových oblastí pomocí porézních zón nebo ploch
 • Proudění s částicemi a kapkami (pokročilé modelování sprejů, vypařování kapek, erozní působení částic apod.)
 • Teplotní úlohy jak v tekutinách, tak i v pevných tělesech (přirozená a nucená konvekce, sdružené úlohy prostupu tepla z tekutin do pevných těles - CHT)
 • Sálavý přestup tepla (modely pro šíření tepla jak v tekutinách nepohlcujících radiaci, tak i v pohltivých médiích, spektrální rozlišení radiace podle vlnových délek, model pohybu Slunce a vznikajícího sálavého toku)

Bonusy:

 • Ansys Meshing pro tvorbu výpočetních sítí
 • Dostupné vzorové příklady a doporučené nastavení pro celou řadu typických úloh
 • Dostupná ACT rozšíření od SVS FEM i Ansys
 • API pro automatizaci a customizaci práce s Ansys Fluent
 • Možnost vytvářet nové fyzikální modely
 • Možnost stažení studentské licence

Doplňující informace:

 • Ansys Fluent dokáže po nahrání geometrie vytvořit výpočetní síť, provést výpočet, vyhodnotit a vizualizovat výsledky
 • Spolupracuje s celou řadou dalších nástrojů od Ansys – Ansys Mechanical, Ansys Rocky, Ansys Twin Builder, Ansys optiSlang
 • Vhodný pro tvorbu digitálních dvojčat a redukovaných modelů (ROM)

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software