Záhlaví stránky

Licenční podmínky
užití stránek

Majitel webových stránek

Majitelem webových stránek je společnost SVS FEM s.r.o. se sídlem Trnkova 3104/117c, 628 00 Brno, IČ: 15548180, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 1244 (dále jen společnost „SVS FEM“).

Podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte, že se budete řídit těmito Obchodními podmínkami a všemi platnými právními předpisy. Pokud nesouhlasíte s těmito Obchodními podmínkami, nejste oprávněn vstupovat a používat tuto webovou stránku. Veškeré údaje (textové, zvukové, obrazové), které se objevují na těchto webových stránkách, jsou výhradním vlastnictvím SVS FEM a obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy SVS FEM podle autorského práva, zejména zákona č. 121/2000 Sb. Některé údaje (textové a obrazové) mohou být chráněny právem SVS FEM k ochranné známce podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách.

Licence k užívání

SVS FEM uděluje právo dočasně stahovat jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na svých webových stránkách pouze pro osobní, nekomerční a přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence nikoliv o převod vlastnického práva a na základě této licence nesmíte:

1.      měnit nebo kopírovat materiály;

2.      používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo zveřejňování (komerční nebo nekomerční);

3.      pokoušet se o dekompilaci nebo zpětnou tvorbu jakéhokoli software na webových stránkách SVS FEM;

4.      odstraňovat upozornění o autorském a jiném vlastnickém právu z materiálů, nebo

5.      přeposílat materiály další osobě nebo napodobovat materiály na dalších serverech.

Udělená licence se automaticky ruší, pokud porušíte jakékoli z těchto omezení. V případě ukončení prohlížení těchto materialů nebo skončení licence musíte zničit jakékoli stažené materiály ve Vašem držení v elektronické nebo tištěné formě.

Zřeknutí se odpovědnosti (Disclaimer)

Materiály na webových stránkách SVS FEM jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost SVS FEM neposkytuje žádné záruky, ať výslovné nebo předpokládané, a tímto se zříká a vylučuje všechny další záruky, včetně avšak nejenom, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo záruk za neporušení duševního vlastnictví nebo jiné porušení práva. Dále SVS FEM neručí a neposkytuje žádné prohlášení ohledně přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti při využití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících materiálů nebo materiálů na jiných webových stránkách propojených s touto webovou stránku.

Omezení odpovědnosti

V žádném případě nebude společnost SVS FEM nebo její dodavatelé hradit jakékoli škody (včetně avšak nejenom, škody způsobené ztrátou dat nebo ztrátou na zisku, nebo škody z přerušení provozu) vzniklé v důsledku užívání nebo nemožnosti užívat materiály na webové stránce Marks & Spencer a to i v případě, že společnost Marks & Spencer nebo její oprávnění zástupci byli vyrozuměni ústně nebo písemně o možnosti vzniku takové škody.

Změny

Materiály, které se objevují na webových stránkách společnosti SVS FEM mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost SVS FEM nezaručuje, že všechny materiály na webových stránkách jsou přesné, kompletní nebo aktuální. Společnost SVS FEM může měnit materiály obsažené na svých webových stránkách kdykoli a bez předchozího upozornění. Společnost SVS FEM se však nezavazuje, že bude tyto materiály měnit.

Odkazy

Společnost SVS FEM nepřezkoumává všechny odkazy webových stránek spojené s vlastní webovou stránkou a neodpovídá za obsah takto propojených webových stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená podporu společnosti SVS FEM dané webové stránky. Použití jakéhokoli takového odkazu je na vlastní riziko každého uživatele.

Změny Obchodních podmínek

Společnost SVS FEM může měnit tyto obchodní podmínky pro vlastní webovou stránku kdykoli a bez dřívějšího upozornění. Užíváním této webové stránky uživatel souhlasí s možností takto měnit Obchodní podmínky a dále souhlasí, že jeho vztah se společností SVS FEM se řídí, vždy ode dne zveřejnění aktuální verze Obchodních podmínek na této webové stránce společnosti SVS FEM, takovouto aktuální verzí Obchodních podmínek.

Rozhodné právo

Jakýkoli nárok související s webovými stránkami společnosti SVS FEM se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, ke kolizním ustanovením se nebude přihlížet.

Kontaktní údaje

SVS FEM s.r.o. se sídlem Trnkova 3104/117c, 628 00 Brno, IČ: 15548180, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 1244
Kontaktní e-mail: informace@svsfem.cz
Telefonní číslo: +420 543 254 554

Softwarové licenční podmínky