zahlavi_banner

Projekty financované
z prostředků EU

logo TA ČR

Název projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti 3D tisku metodou FDM

Program, výzva: Technologická agentura České republiky, 3. veřejné soutěže Programu TREND, Podprogram 1 „Technologičtí lídři“.

Registrační číslo: FW03010703
Příjemce podpory: SVS FEM s.r.o., Prusa Development a.s.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 až 30. 6. 2024
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti stávajícího produktu 3d tiskárny Prusa i3 MK3 na českém i světovém trhu. Vývoj bude zaměřen na tři hlavní oblasti: teplotní management tiskárny, dynamika sestavy tiskárny a návrh nových pohonů pohyblivých částí tiskárny. Tento postup směřuje k dosažení dílčích cílů: zlepšení chlazení filamentu při procesu tisku, zlepšení ohřevu podložky tiskárny, snížení rezonancí tiskárny, prodloužení živostnosti tiskárny, snížení hlučnosti, zvýšení přesnosti tisku, snížení zmetkovitosti při tisku, nové elektromotory pohonů. Výsledkem budou 3 prototypy tiskárny a funkční vzorek krokový motor pohonu.

Společnost SVS FEM se do projektu zapojila formou výpočtů numerických simulací teplotního pole tiskárny jak stacionárního, tak i v časové oblasti během ohřevu s navazujícími strukturálními simulacemi dilatací. Výpočty jsou provedeny v multifyzikálním řešení ANSYS, jež dovoluje zahrnout úzkou vazbu jednotlivých fyzikálních dějů i na komplexních geometriích.

logo TA ČR

Vysokotlaké horizontálně dělené čerpadlo do extrémních podmínek s využitím technologie „digitálního dvojčete“

Program, výzva: Technologická agentura České republiky, 1. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Registrační číslo: FW01010096
Příjemce podpory: SIGMA GROUP a.s., CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o., Univerzita Palackého v Olomouci, SVS FEM s.r.o.
Doba realizace projektu: 1. 2. 2020 až 31. 12. 2023
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Cílem projektu je výzkum, vývoj a výroba funkčního vzorku vysokotlakého horizontálně děleného čerpadla do extrémních podmínek dle API typu BB3 a technologie "digitálního dvojčete". Jako celek tato kombinace přinese lepší provozní vlastnosti a snížení nákladů na servis. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu tedy zákazníkům nabídnou výrazně atraktivnější vlastnosti, poměr cena/výkon, a významným způsobem tak zvýší konkurenceschopnost zapojených subjektů. V rámci projektu bude řešen výzkum průtočných častí čerpadla, se zaměřením na dosažení potřebných výkonových parametrů a zlepšení dynamického chovaní při vysokých provozních otáčkách. Dále bude řešeno vytvoření digitálního dvojčete navrhovaného čerpadla.

Společnost SVS FEM se do projektu zapojila formou vývoje softwaru - Digitální dvojče vysokotlakého horizontálně děleného čerpadla. 

projekt EU

Ověření prototypové výroby ochranného deformačního bloku

Program, výzva: OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST – Výzva IX. programu podpory Aplikace

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026841
Příjemce podpory: Leube Beton s.r.o., SVS FEM s.r.o., České vysoké učení technické v Praze
Doba realizace projektu: 1. 8. 2021 až 31. 5. 2023
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů ESIF.

Cílem projektu je ověření prototypové výroby deformačních bloků včetně jejich nasazení do komunikací ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Budou realizovány 4 prototypové můstky s deformovatelnými bloky v rozdílných krajinných podmínkách a následně bude monitorována a měřena jejich odezva na silniční provoz a chování okolního podloží. Zejména budou snímány posuny, vibrace a deformace bloků a svrchní krycí vrstvy v závislosti na působícím zatížení od projíždějících vozidel.

Společnost SVS FEM se do projektu zapojila numerickými simulacemi. V 1. etapě se povedlo vytvořit softwarové analýzy okrajových podmínek a výrobních tolerancí deformačního bloku při nerovnoměrném zatížení a následně ověřit v prototypových zkouškách. Pro simulace byl použit explicitní řešič Ansys LS-DYNA.