zahlavi_banner

Projekty financované
z prostředků EU

logo TA ČR

Centrum pokročilých jaderných technologií II

Program, výzva: Technologická agentura České republiky, 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

Registrační číslo: TN02000012
Příjemce podpory:
Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, COMTES FHT a.s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o., Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., ZAT a.s., SIGMA GROUP a.s, ÚJV Řež, a. s., ČEZ, a. s., ELEKTROTECHNIKA, a.s., TES s.r.o., ADVACAM s.r.o., UJP PRAHA a.s., Doosan Škoda Power s.r.o., SVS FEM s.r.o., Proinno a.s., MIFRE ENERGY s.r.o., GAS SYSTEMS s.r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2028
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Cíle projektu jsou:
1) Podpora provozu stávajících jaderných technologií (JT) (zkrácení odstávek; snížení nákladů; automatizace provozů; typy paliva; vyšší účinnost, LTO).
2) Zapojení do R&D a budování nových JT (nové reaktory; nové technologie v celém palivovém cyklu; nová paliva; zvýšení účinnosti).
3) Přístup na nové trhy a exportní příležitosti.
4) Zvýšení jaderné a radiační bezpečnosti v ČR (bezpečné technologie a postupy při provozu JE; snížení radiačního zatížení personálu; stejně tak v zadní části palivového cyklu).
5) Propojení unikátních zdrojů předních českých R&D center vybudovaných zejména v OP VaVpI (ERDF).
6) Vytvoření nových lidských zdrojů v oblasti JT (podpora talentovaných výzkumníků, nové studijní programy).
7) Podpora státní správy a SUJB (sdílení poznatků, kvalifikované lidské zdroje).

Společnost SVS FEM s.r.o. bude v projektu počítat numerické simulace.

Projekt

Integrace autonomních vozů do testování pasivní bezpečnosti za pomoci digital-twin modelu

Program, výzva: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – Výzva I. programu podpory Aplikace

Registrační číslo: CZ.01.01.01/01/22_002/0000569
Příjemce podpory: TŰV SŰD Czech s.r.o., SVS FEM s.r.o., Vysoké učení technické v Brně
Doba realizace projektu: 1. 10. 2023 – 30. 11. 2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vyvinutí vysoce sofistikovaného přístupu pro řešení bezpečnosti posádku u autonomních vozidel, jež se významně může lišit od současných vozidel z důvodu rozdílných jízdních pozic posádky.  Nový přístup v sobě kombinuje vytvoření digitálního dvojčete testovacího stavu včetně nového intruzního mechanismu, komponent interiéru a člověko-sedačky, které budou v rámci projektu navrženy na základě náročných podmínek, jež jsou kladeny na interiér vozu z důvodu zvýšení různorodosti činností posádky autonomního vozu. Na základě dosažených výsledků bude možné se podílet na vývoji nových bezpečnostních prvků autonomních vozidel pro široké spektrum zákazníků, jak výrobci bezpečnostních prvků, interiérů vozidla tak i výrobci celých automobilů.

Za účelem dosažení výše uvedeného cíle budou dosaženy výstupy:

  • Funkční vzorek komponent interiéru (sedačky, uložení sedaček k rámu) zohledňující možnosti autonomní mobility
  • Funkční vzorek sedačko-člověka umožňující odladění nastavení intruzního mechanismu
  • Funkční vzorek intruzního mechanismu
  • Užitný vzor testovacího stavu pro výzkum a vývoj bezpečnostních prvků pro autonomní vozidla.

Společnost SVS FEM se do projektu zapojila tvorbou výpočtů numerických simulací, validací výpočtových modelů a návrhu digitálního dvojčete

logo TA ČR

Digitální dvojče čerpadla pro účely adaptivního řízení vstupní recirkulace

Technologická agentura České republiky, 6. veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Registrační číslo: FW06010278
Příjemce podpory:
SVS FEM s.r.o., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství, Univerzita Palackého v Olomouci
Doba realizace projektu: 1. 2. 2023 – 31. 7. 2026
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Obecným cílem projektu je vytvoření zcela unikátního systému řešení vstupní recirkulace čerpadla za pomoci autonomního systému řízení odvozeného na principu digitálního dvojčete.
Hlavními cíli projektu jsou:

1. Vývoj digitálního dvojčete čerpadla s řízenou vstupní recirkulací.
2. Vytvoření instrumentovaného standu pro testování a validaci vstupní recirkulace.
3. Vytvoření prototypu čerpadla s řízenou vstupní recirkulací pro vylepšení variability čerpadla.
4. Vývoj redukovaných modelů čerpadel pro optimalizační úlohy. 5. Vývoj optimalizačních technik vhodných pro hledání optima u vybraných parametrů.

Úlohou společnosti SVS FEM v projektu jako hlavního příjemce a koordinátora jsou numerické simulace. SVS FEM vytvoří digitální dvojče, ale jednoduššího produktu než jakým je čerpadlo.

logo TA ČR

Zvýšení bezpečnosti trakčních baterií v dopravě

Program, výzva: Technologická agentura České republiky, 4. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

Registrační číslo: CK04000097
Příjemce podpory: České vysoké učení technické v Praze, SVS FEM s.r.o., TÜV SÜD Czech s.r.o., nano power a.s
Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Cílem projektu je konstrukce sestavy trakční baterie vhodná pro veřejnou hromadnou dopravu s důrazem na zvýšenou bezpečnost během provozního cyklu. Tento cíl naplňuje vyvíjený kapalinový chladicí systém se samozhášecí funkcí a systém včasného varování při poruše.
Společnost SVS FEM se do projektu zapojila formou výpočtů numerických simulací, které zvýší efektivitu návrhu sestavy trakčních baterií a zlepší bezpečnost procesu zkoušení bateriových systémů. Postup návrhu baterie ověřený v rámci projektu pomocí kombinace numerických fyzikálních simulací, empirických zkušeností i reálných experimentů bude využíván při aplikaci bateriových sestav do vozidel zákazníků.

logo TA ČR

Vývoj zařízení pro plynulé dávkování tuhých alternativních paliv

Program, výzva: Technologická agentura České republiky, 9. veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, Podprogram 2 „Nováčci“

Registrační číslo: FW09020063
Příjemce podpory:
Melkov s.r.o., SVS FEM s.r.o., Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství
Doba realizace projektu: 1. 8. 2023 – 31. 12. 2025
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Cílem projektu je vyvinout nové zařízení na dávkování, vážení a transport alternativních paliv pro hořáky cementárenských pecí. Jedná se o nový koncept podavače a systém měření a transportu tuhých alternativních paliv. Hlavní předností je rovnoměrný tok paliva do hořáku a spolehlivé měření průtoku paliva.

Hlavní náplní společnosti SVS FEM v projektu je provádění numerických simulací, výpočty proudění vzduchu, řešení pevnostních úloh a návrh zařízení. 

logo TA ČR

Využití recyklovaných materiálů při návrhu protihlukových stěn

Program, výzva: Technologická agentura České republiky, 4. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

Registrační číslo: CK04000036
Příjemce podpory:
Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., MC VELOX Praha, s.r.o., SVS FEM s.r.o., Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 až 31. 12. 2025
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Cílem projektu je vyvinutí uceleného progresivního systému protihlukových stěn (PHS) pro použití podél komunikací, který bude zvyšovat udržitelnost a bezpečnost dopravy prostřednictvím využití nových materiálových a konstrukčních řešení. Navrhovaný systém PHS bude využívat inovativní konstrukční prvky na bázi difraktorů pro dosažení vysoké absorpce hluku (80-90 %) a optimální neprůzvučnosti. Bude vyvinut nový způsob zakládání PHS zemními vruty na základě nově navržených výrobků. Materiálová skladba bude volena s ohledem na udržitelnost (recyklované a recyklovatelné materiály) a snížení nákladů na výrobu, montáž i celoživotní cyklus. V rámci řešení budou rovněž připraveny podklady pro aktualizaci technického předpisu ministerstva dopravy TP 104 pro navrhování, provádění a opravy.

Úlohou společnosti SVS FEM v projektu jsou numerické simulace akustických úloh pomocí FEM a BEM metody.

logo TA ČR

Zvýšení konkurenceschopnosti 3D tisku metodou FDM

Program, výzva: Technologická agentura České republiky, 3. veřejné soutěže Programu TREND, Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Registrační číslo: FW03010703
Příjemce podpory: SVS FEM s.r.o., Prusa Development a.s.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 až 30. 6. 2024
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti stávajícího produktu 3d tiskárny Prusa i3 MK3 na českém i světovém trhu. Vývoj bude zaměřen na tři hlavní oblasti: teplotní management tiskárny, dynamika sestavy tiskárny a návrh nových pohonů pohyblivých částí tiskárny. Tento postup směřuje k dosažení dílčích cílů: zlepšení chlazení filamentu při procesu tisku, zlepšení ohřevu podložky tiskárny, snížení rezonancí tiskárny, prodloužení živostnosti tiskárny, snížení hlučnosti, zvýšení přesnosti tisku, snížení zmetkovitosti při tisku, nové elektromotory pohonů. Výsledkem budou 3 prototypy tiskárny a funkční vzorek krokový motor pohonu.

Společnost SVS FEM se do projektu zapojila formou výpočtů numerických simulací teplotního pole tiskárny jak stacionárního, tak i v časové oblasti během ohřevu s navazujícími strukturálními simulacemi dilatací. Výpočty jsou provedeny v multifyzikálním řešení ANSYS, jež dovoluje zahrnout úzkou vazbu jednotlivých fyzikálních dějů i na komplexních geometriích.

logo TA ČR

Vysokotlaké horizontálně dělené čerpadlo do extrémních podmínek s využitím technologie „digitálního dvojčete“

Program, výzva: Technologická agentura České republiky, 1. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Registrační číslo: FW01010096
Příjemce podpory: SIGMA GROUP a.s., CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o., Univerzita Palackého v Olomouci, SVS FEM s.r.o.
Doba realizace projektu: 1. 2. 2020 až 31. 12. 2023
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Cílem projektu je výzkum, vývoj a výroba funkčního vzorku vysokotlakého horizontálně děleného čerpadla do extrémních podmínek dle API typu BB3 a technologie "digitálního dvojčete". Jako celek tato kombinace přinese lepší provozní vlastnosti a snížení nákladů na servis. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu tedy zákazníkům nabídnou výrazně atraktivnější vlastnosti, poměr cena/výkon, a významným způsobem tak zvýší konkurenceschopnost zapojených subjektů. V rámci projektu bude řešen výzkum průtočných častí čerpadla, se zaměřením na dosažení potřebných výkonových parametrů a zlepšení dynamického chovaní při vysokých provozních otáčkách. Dále bude řešeno vytvoření digitálního dvojčete navrhovaného čerpadla.

Společnost SVS FEM se do projektu zapojila formou vývoje softwaru - Digitální dvojče vysokotlakého horizontálně děleného čerpadla. 

projekt EU

Ověření prototypové výroby ochranného deformačního bloku

Program, výzva: OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST – Výzva IX. programu podpory Aplikace

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026841
Příjemce podpory: Leube Beton s.r.o., SVS FEM s.r.o., České vysoké učení technické v Praze
Doba realizace projektu: 1. 8. 2021 až 31. 5. 2023
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů ESIF.

Cílem projektu je ověření prototypové výroby deformačních bloků včetně jejich nasazení do komunikací ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Budou realizovány 4 prototypové můstky s deformovatelnými bloky v rozdílných krajinných podmínkách a následně bude monitorována a měřena jejich odezva na silniční provoz a chování okolního podloží. Zejména budou snímány posuny, vibrace a deformace bloků a svrchní krycí vrstvy v závislosti na působícím zatížení od projíždějících vozidel.

Společnost SVS FEM se do projektu zapojila numerickými simulacemi. V 1. etapě se povedlo vytvořit softwarové analýzy okrajových podmínek a výrobních tolerancí deformačního bloku při nerovnoměrném zatížení a následně ověřit v prototypových zkouškách. Pro simulace byl použit explicitní řešič Ansys LS-DYNA.