Školení pro ANSYS Fluids

Základní školení k produktu Ansys CFD se zaměřením na využití softwaru Ansys Fluent. Cílem je seznámit účastníky s celým postupem od přípravy geometrie, tvorby výpočetní sítě, nastavení a spuštění výpočtu až po vyhodnocení výsledků. Po absolvování školení budete schopni samostatné práce na úlohách zahrnující trubulentní proudění, přestup tepla, transientní děje a parametrické simulace. Školení zahrnuje jak úvod do teoretických základů mechaniky tekutin, tak praktické úkázky ze široké palety inženýrských aplikací. V průběhu budou využity programy SpaceClaim, Fluent Meshing a Fluent solver.

Tento kurz je určen pro středně pokročilé uživatele. Školení je zaměřeno na aktuální problematiku aeroakustiky a vibroakustiky. Je ideální pro úlohy z automobilového průmyslu zabývající se hlukem v důsledku proudění okolního vzduchu.

Školení představí možnosti programu ANSYS Ensight pro vyhodnocování výsledků z numerických simulací. Ukázána bude práce, jak s daty ze CFD simulací proudění, tak i z pevnostních úloh. Možnosti ANSYS Ensight sahají od pokročilé analýzy dat, vizualizace dat, tvorby reportů, až po fotorealistický rendering vyobrazených geometrií a vizualizovaných dat.

Vícefázové proudění hraje často klíčovou roli v průmyslových procesech. Pochopení vícefázovéých a souvisejících jevů je důležité pro optimalizaci jak procesů tak výrobků. Vícefázové modely v ANSYS Fluent jsou schopny zachytit celou škálu vícefázových aspektů. CFD simulace mohou výrazně přispět k porozumění vašich vícefázových úloh.

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS FLUENT, kteří se chtějí seznámit s možnostmi přenosu proměnných mezi jednotlivými analýzami a způsoby modelování jedno- a obou-směrných sdružených úloh.

Tento kurz je určen pro pokročilejší uživatele ANSYS Fluent. Seznámíte se se základy teorie a výpočetními metodami pro aplikace přestupu tepla v oblasti proudění tekutin. Probrány budou možnosti simulací v oblasti přirozené a nucené konvekce, vedení tepla a sálavého tepelného toku. Získané poznatky vám umožní vybrat nejvhodnější přístup modelování pro vaše aplikace a požadované cíle.

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS Fluent, kteří se chtějí seznámit s možnostmi a způsoby modelování spalování a radiace. Účastník se seznámí se základními postupy pro definování jednotlivých typů hoření a přenosu tepla sáláním, včetně fyzikálních omezení pro konkrétní numerické modely.

Kurz je určen pro středně pokročilé uživatele a zabývá se problematikou simulace rotujících zařízení. Školení je vhodné pro výpočtáře zabývající se úlohami kompresorů, turbín, ventilačních systémů, mísících zařízení, motorů a celé řady dalších výrobků s jednou či více rotačními doménami.

Školení je určeno pro středně pokročilé až pokročilé uživatele prostředí Fluent. Seznamuje účastníky s jednotlivými kategoriemi i samotnými turbulentními modely. Diskutují se oblasti vhodného využití turb.modelů i řada úskalí, která se objeví při jejich užívání. Rovněž výborným způsobem shrnuje doporučené postupy a různé triky a tipy pro jednotlivé kategorie úloh.

Kurz je vhodný pro uživatele Ansys CFD, kteří hledají automatizovaný nástroj pro tvorbu výpočetních sítí. Účastníci získají pokročilé znalosti v oblasti tvorby nestrukturovaných sítí typu tetrahedral, polyhedral a poly-hexcore. Využití je možné jak pro rychlé tvorby sítí jednoduchých úloh, tak i pro síťování velmi komplexních geometrií (typicky rozsáhlé sestavy zařízení, motorové zástavby, škálově velmi členité geometrie). S ohledem na nové a velmi propracované rozhraní Fluent Meshingu se jedná o velmi zajímavou alternativu k tvorbě strukturovaných sítí pomocí nástrojů Ansys ICEM, nebo SpaceClaim meshing. Kromě automatizované tvorby sítí bude ukázána také možnost manuálních zásahů do vytvářených sítí.

Tento kurz je určen pro zkušenější uživatele ANSYS Fluent. Dynamic Mesh (DM) je přístup, který umožňuje simulovat pohyb částí (nebo podčástí), které vedou na změnu výpočetní sítě přímo během simulace. Jedná se například o pohyb pístu ve válci motoru, pohyb kuželky ventilu, nebo peristaltické čerpadlo. Tento modul proto může být použit v široké škále aplikací, od automobilového a leteckého průmyslu k chemickému průmyslu či životnímu prostředí. V průběhu tohoto kurzu se seznámíte s hlubším použitím tohoto modulu, včetně různých pohybů, mechanismů síťování, použití podprogramů, tak aby celý proces byl maximálně jednoduchý a rychlý.

Jedná se o školení, jež vám představí možnosti simulací a výpočtů výměníků tepla z hlediska proudění a přestupu tepla. Probrán bude jak rychlý návrh a parametrizace s pomocí bezsíťové metody v ANSYS Discovery, tak i vhodný způsob tvorby sítě a detailní simulace s pomocí ANSYS Fluent. Cílit budeme na optimalizaci tlakových ztrát výměníku a na zvyšování tepelné účinnosti výměníku. Výměníky budou modelovány jak detailně s plným rozlišením geometrie, tak i s pomocí zjednodušeného přístupu modelem „Heat Exchanger“ ve Fluentu. Cílovými oblastmi jsou všechny, kde dochází k využívání výměníků tepla jako například energetika, procesní a chemický průmysl a automobilový průmysl. Simulace budou zahrnovat jak trubkové, tak i deskové výměníky tepla s výkony od jednotek kW po desítky MW.

Cílem tohoto základního školení je seznámit nové uživatele a začátečníky s prostředím softwaru ANSYS Discovary a na praktických příkladech zvládnout výpočty z oblasti základních výpočtů statiky a proudění.

Cílem školení je seznámit účastníky s technikami tvorby UDF kódu. Účastníkům je představen postup sestavení, odvození kódu společně s kompilací a implementací do prostředí Fluent. Současně jsou předvedeny demonstrační příklady odvození kódu pro různé fyzikální problémy.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin