Přehled nejzajímavějších novinek verze Ansys 2023 R2

Vytvořeno dne 17. 7. 2023
Image
2023 R2

Přejít rovnou na oblast:

Mechanika  |  Proudění  |  Elektronika |  3D design  |  Explicit  |  Systémy  |  Aditivní výroba  |  Akustika  |  Materiály

Mechanika 

Ansys Mechanical

 • Harmonic Balance Analysis (HBM) – nelineární harmonická analýza umožňující zahrnout lokalní nelinearity
Image
Ansys Mechanical 2023 R2

 

Image
Mechanical 2023 R2
 • Nonlinear Adaptivity – Mesh Coarsening for CZM – algoritmus na automatické zajemnění sítě umí pro oblast, která se dostala mimo oblast zájmu, zahrubit síť a tím udržet model v efektivní velikosti
 • Spotweld Generation – (SWGEN) vytvoří mezi definované komponenty uzlů bodové spoje typu: bodový svar nebo nýt (spotweld, rivet)
Image
Ansys Mechanical 2023 R2

Ansys Motion

 • Výsledky kontaktu jsou nyní k dispozici pro plochy patřící k tuhým tělesům a byla zlepšena přesnost kontaktního tlaku
 • Uživatelé mohou definovat počáteční podmínky úhlové rychlosti s předdefinovaným souřadnicovým systémem jiným než je střed tělesa k zavedení rotace podél určité osy
 • Je možné používat redukovaná tělesa (CMS) podobně jako tomu je v Ansys Mechanical

Proudění

Ansys Fluent

 • 2023 R2 rozšiřuje podporu více GPU na simulace se Sliding mesh, stlačitelné proudění a Eddy dissipation model (EDM) spalování
 • Byl přidán nový režim Lightweight Setup Mode, který umožňuje rychle zobrazit a upravit nastavení modelu a řešiče, monitorů a nastavení řešiče, aniž by bylo nutné načítat síť
 • Novinkou je podpora pro “Composite Body Labels” definované v aplikacích DesignModeler, SpaceClaim nebo Discovery během importu geometrie, což zlepšuje pracovní postupy, při nichž lze více těles sloučit do jediného výběru (name selection)
 • Virtuální model lopatek (VBM) je nyní plnohodnotně dostupný a zahrnuje efekty 3D rotorů formou zdroje hybnosti, což produktivitu pro letecký a kosmický průmysl a energetiku
 • Nově můžete generovat fotorealistické snímky svých simulací s rychlým náhledem, vlastními prostředími, editorem materiálů, předvolbami světel atd. pomocí nového raytracingového enginu OSPRay, který je k dispozici v aplikaci Fluent
 • V nové verzi je k dispozici empirický model bobtnání baterií pro Newman, Tiedemann, Gu a Kim (NTGK) a model ekvivalentního obvodu (ECM) spolu s vylepšeními pro modelování komprese vodíku pro skladování a čištění plynu
Image
Fluent 2023 R2

 

Image
Fluent 2023 R2

 Ansys CFX a TurboTools

 • Turbogrid nyní poskytuje automatické síťování pro vodní turbíny, včetně možnosti síťovat Kaplanovy a Francisovy turbíny se čtvercovými odtokovými hranami, to lze reprezentovat pomocí hexa-sítě nebo lze použít hybridní síťování pro zachycení složité geometrie lopatek a náboje rotoru
 • Možnost v System Coupling snadno přenášet reálné a složité tvary módů z mechanické modální analýzy do analýzy aerodynamického tlumení CFD byla rozšířena o automatické vyrovnání geometrie mezi mechanickými a CFD modely, což dále zefektivňuje pracovní postupy a přesně mapuje data
 • V CFX je možné vytvářet RGP pro materiálové vlastnosti reálných plynů
Image
CFX 2023 R2
Image
CFX 2023 R2

 Ansys Rocky

 • Nové funkce SPH (Smoothed-Particle Hydrodynamics) týkající se nového špičkového postprocessingu, zahrnujícího proudnice, tracery proudění a inovativní statistiky interakcí na hranicích, jako je doba povlakování a přenos tepla
 • Vylepšené algoritmy GPU vám umožňují zpracovávat velké soubory STL s komplexními geometriemi pomocí řešiče Rocky; navíc nově vylepšený algoritmus distribuce výpočtu mezi více GPU karet zvyšuje výkon, což vám umožní počítat větší úlohy
 • Využijte plný potenciál multifyzikálního spojení a řešte složité problémy jako nikdy předtím; nové moduly, jako je reorientace částic vyvolaná magnetickým polem a odporová síla vyvolaná sekundární fází tekutiny, přizpůsobené pro simulace SPH-DEM, posunou vaše inženýrské simulace na vyšší úroveň
Image
Rocky 2023 R2

 Ansys Chemkin

 • Plazmový vícefázový dokonale promíchávaný reaktor (PSR) umožňuje přesnou predikci procesů plasma-water, jako je výroba bezuhlíkového čpavku a odstraňování toxických látek 
 • Novinkou je možnost výpočtu eliminace PFAS v procesu úpravy vody včetně vzorového projektu

Ansys Forte

 • V systému 2023 R2 je nyní k dispozici nové rozšíření VOF modelu, které umožňuje zahrnout účinky vstřikování oleje do šroubových kompresorů a čerpadel

Ansys Icing 

 • Přidána funkce Conjugate Heat Transfer (CHT) pro analýzu systému ochrany proti námraze přímo v pracovním prostoru Fluent Icing pro nestacionární elektrotermické odmrazování, která poskytuje výrazné zvýšení rychlosti ve srovnání s předchozími metodami

Elektronika

Ansys Electronics Desktop nabízí vysoce integrované elektromagnetické simulátory, simulace elektrických obvodů a systémů, propojení s ECAD programy a tvorbu certifikačních dokumentů. Jednotné prostředí umožňuje uživatelům kombinovat různé typy simulací.

Novinky Ansys Electronics Desktop 2023 R2

 • Nové Parasolid jádro geometrického modeláře Electronics Desktop
 • Vylepšení příkazů geometrie Parasolid a pracovních postupů
 • Podpora podoblastí v 3D modeláři

Ansys Maxwell

 • Časová dekompozice (TDM) pro A-Phi formulaci
 • Skořepinové prvky pro modelování vzduchové mezery
 • Práce s planárními strukturami
Image
Maxwell 2023 R2

 

 • Urychlení simulací v nástroji Machine Toolkit
 • Maxwell-Fluent pro simulace elektrického oblouku
Image
Maxwell 2023 R2
 • Vylepšení sdružené simulace Maxwell-Motion
 • Tvorba mapy účinnosti na základě ROM modelů indukčních strojů

ANSYS Motor-CAD

 • Spojení z Motor-CAD lab s Maxwellem pro tvorbu mapy účinnosti
 • FMU pro stroje typu BPM, IM a SYNC
 • MMF grafy a fázorové diagramy pro vinutí zobrazující paralelní cesty

Ansys HFSS a Ansys HFSS 3D Layout

 • DC pracovní bod na základě Q3D analýzy
 • Simulace vysokofrekvenčního výboje v rámci výpočtu rezonančních kmitočtů
 • Vylepšené TDR pro disperzní porty
 • 3D Component Array spolu s geometrickou platformou
 • Výpočet a vizualizace elektronové hustoty pro simulaci vysokofrekvenčního výboje
 • Rigid-flex multizóny
Image
HFSS 2023 R2
 • Vylepšený Phi mesher pro velmi velké modely
 • Nové možnosti zpracování S-parametrů

Ansys Icepak

 • Optimalizace přípravy úlohy pro řešič
 • Vylepšení okrajových podmínek
 • Komerční verze Delphi ROM
Image
Icepak
 • ROM (SVD-ML) Toolkit pro generování trénovacích dat
 • Komerční vydání post-processingu pro Hybridní sítě

Ansys Mechanical AEDT

 • Zlepšení výkonu a robustnosti
 • Mapování tras v Mechanical Thermal

3D Design

Ansys Discovery

Fluidní simulace

 • V Refine módu umožňuje zvolit LiveGX řešič, který využívá GPU
 • Tvorba polyhedrální sítě v Refine módu
Image
Discovery 2023 R2
 • Nová OP větrák, která je založená na Icepak knihovně větráků a umožňuje zadat výkonovou křivku

Topologická Optimalizace

 • Parametrizace vstupů umožňuje zadávat různé kombinace geometrických parametrů, kritérií optimalizace atp.
 • Automatické zjemňování sítě v Refine módu (nutné zapnout)

Modelování

 • Rozšíření funkcionalit Sub-D modelování
 • Nové možnosti práce s komponentami jako například exportování individuální komponent, nahrazení jedné komponenty nebo všech jejich instancí atp.
 • Engineering Notebook na kartě Detail umožňuje tvořit výkresy

Obecné

 • Propojení s Microsoft 365 – propojení s OneDrive, SharePoint nebo Teams
 • Záznam postupu práce a jeho opětovné přehrání (Histroy Tracking) je rozšířen i na Refine mód
 • Nové možnosti nastavení škály barev u výsledků
 • Nový toolbar Extension builder umožňuje vytvářet personalizovaná rozšíření pro Ansys Discovery

SpaceClaim

Síťování

 • Při výběru zdrojových a cílových ploch při síťování, je možné se nově odkazovat na grupy (NS) a ne pouze na přímý výběr ploch
 • Nově lze síťovací bloky rozdělit rovinou
Image
SpaceClaim 2023 R2
 • Nové možnosti částečně strukturované sítě jako O-grid, C-gird nebo L-Grid
Image
SpaceClaim 2023 R2

Explicit

Ansys LS-DYNA Workbench

 • Silnější integrace Ansys LS-DYNA v Ansys Mechanical
 • Implicit incompressible SPH
 • Vylepšení nástrojů pro tvorbu sítě explicitního výpočtu 
 • Binout tracker
 • Snazší dostupnost parametrů kontaktních rozhraní

Systémy

Ansys OptiSLang 

 • Nové integrační uzly (Ansys Fluent, fluent meshing, Speos, Ansys Rocky, NX)
 • Vylepšení stávajících integračních uzlů
 • Přímý import dat z Excel souborů
 • PyoptiSLang – konzistentní python API s pyAnsys
 • Lepší škálovatelnost úloh díky snadnému kombinování lokálních i vzdálených výpočetních zdrojů

Aditivní výroba

Ansys Mechanical

LPBF Simulations

 • Nový přepracovaný Setup Wizard pro jednoduší nastavení simulace
 • Creepové vlastnosti pro všechny předdefinované aditivní materiály
 • Simulace odšroubovaní platformy ze stroje pro přesnější predikci deformací
 • Automatické vytvoření AM Bond kontaktu mezi dílem a podporami
 • Vylepšení AM octree adaptivního síťování
Image
LPBF 2023 R2

Distortion Compensation Add-on

 • Nová možnost vytvořeni kompenzované geometrie bez nutnosti iterativního řešeni – Single Compensation, hodné pro DED simulace a obecnou kompenzaci dílů (i mimo AM)
 • Stará možnost Distortion Compensation přejmenovaná na Iterative Compensation
 • Vylepšení iterativní kompenzace: obnovení původního modelu, vylepšení sintrovacích simulací

Obecné změny – Additive v Ansys Mechanical

 • Při nastavení možnosti weak springs je tato možnost nastavená jenom na tělesa, která nejsou „vyráběná“, jinými slovy – na simulované těleso a podpory tato možnost není aplikována
 • Došlo k úpravě APDL příkazů AMSTEP a NLADAPTIVE

Akustika

Ansys Sound

 • V softwaru Ansys Sound mohou uživatelé ukládat a obnovovat jedním kliknutím, což umožňuje pozastavení a opětovné spuštění projektů

Materiály

Ansys Granta

Granta Data

 • Nový balíček vysokoteplotních slitin s tepelně závislými vlastnostmi pro více než 75 slitin
 • Přibylo více jak 2900 nových materiálů do databáze JAHM s novými optickými a mechanickými vlastnostmi
 • Rozšíření databáze polymerů o data od Sabic, Kuraray, MOCOM

Granta Selector

 • Vylepšení help-u a podpory pro uživatele
 • Dostupné všechny změny uvedené v Granta Data