Vyhodnocení studentské soutěže SVS FEM o nejlepší ANSYS projekt (cena Prof. Jaroslava Buchara) 2018

Vytvořeno dne 17. 7. 2018

Do letošní soutěže se opět přihlásilo množství kvalitních prací celkem z pěti českých a slovenských univerzit. Všechny dodané práce byly závěrečnými pracemi buď bakalářského, nebo magisterského studijního programu. Vzhledem k tomu, že nevyhlašujeme samostatnou kategorii pro bakalářské práce, měly tyto práce ztíženou pozici. Musíme však s respektem uznat, že bakaláři se ctí obstáli. Jeden z bakalářů dokonce dosáhl na třetí místo v celkovém pořadí. Vzhledem k velkému množství kvalitních prací jsme se rozhodli ocenit celkem pět autorů speciálním oceněním: „Ocenění komise za kvalitní práci“. 

Komu můžeme letos gratulovat? Jedná se o celkem čtyři studenty na třech stupních vítězů:

1. Místo: Jan Waloszek, Počítačové modelování proudění vzduchu v plynovém hořáku, https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/109365

2. Místo: Ondřej Lisický, Vliv přítomnosti páteře na napjatost aneurysmatu břišní aorty, https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/105745

2. Místo: Ondřej Červinek, Výpočtový model dynamického zatěžování mikro-prutové struktury vyrobené technologií SLM, https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/109445

3. Místo: David Krzikalla, Analýza tuhosti rámu studentské formule, http://hdl.handle.net/10084/129655

Vítězná práce zaujala, kromě kvalitně zpracované problematiky proudění v software ANSYS Fluent, především originálním přístupem ke zpracování výsledků a tvorbou mnoha nástrojů v programovacím jazyce Python. Opět z důvodů kvality prací jsme se rozhodli udělit i sdílené druhé místo. Jak pan Lisický, tak i pan Červinek vytvořili kvalitní práce s velmi specifickou aplikací pevnostních výpočtů jednou na strukturu páteře a aorty a podruhé na mikro-prutovou strukturu vytvořenou pomocí 3D tisku metodou SLM. Na třetím místě bychom chtěli vyzdvihnout bakalářskou práci pana Krzikalla hodnotící tuhost rámu studentské formule metodou konečných prvků včetně provedení modální analýzy, jenž je navíc psaná anglicky.

Ocenění komise za kvalitní práci získali:

Závěrem přikládáme ještě pár statistik ze soutěže. Nejvíce přihlášených prací bylo z VUT v Brně, jenž se profiluje jako vysoká škola využívající moderní technologie s aktivními studenty těsně následovaná Ostravskou VŠB.

Image
SVS FEM simulace Ansys

U zaměření analýz převládá metoda konečných prvků použitá pro pevnostní analýzy, následovaná metodou konečných objemů pro úlohy proudění a explicitními úlohami využívajícími metodu konečných prvků určenou pro velmi rychlé děje.

Image
SVS FEM simulace Ansys

Poslední graf vyjadřuje úspěšnost přihlášených z jednotlivých škol, jež získali jakékoliv z ocenění v soutěži.

Image
SVS FEM simulace Ansys