SVS FEM simulace Ansys

Software Particleworks
Simulace proudění kapalin s volnou hladinou

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Simulace proudění kapalin s volnou hladinou nebyly nikdy snazší

Particleworks je CFD software založený na bezsíťové metodě MPS (Moving Particle Simulation). Pomocí této metody je kapalina reprezentována částicemi, což umožňuje snadné simulace proudění s volnou hladinourozstřikovánímazání a popis jednotlivých kapek. Velkou výhodou Particleworks oproti běžným CFD nástrojům je absence výpočetní sítě, díky čemuž lze zrychlit celý proces simulace. Particleworks poskytuje přímý import geometrie z CAD nástroje bez nutnosti dodatečného čištění a upravování. Kapalina v simulacích je nejčastěji olej nebo voda, ale díky jednoduchému popisu viskozity lze v Particleworks vytvářet i nenewtonské kapaliny, včetně implementace vlastního viskózního modelu. Výpočet probíhá na jedné nebo více grafických kartách současně (multi-GPU), zásluhou čehož dochází k výraznému zkrácení výpočetního času, dodatečnému zpřesnění simulace nebo možnosti výpočtu rozsáhlejších úloh.

Příklady využití v praxi:

 • Mazání převodovek pro automobilový průmysl
 • Chlazení mechanických součástí motoru a elektromotoru
 • Analýza zaplavení podzemních zařízení
 • Tvorba bublinek při mazání motoru olejem
 • Ostřik automobilu vodou (kaluže, déšť), bahnem či prachovými částicemi
 • Ostřik korečku Peltonovy turbíny
 • Chování vody v cisterně při přejezdu
 • Napouštění a vypouštění nádoby či nádrže
 • CHT analýza proudění s volnou hladinou
 • Charakter tečení roztavených kovů
 • Míchání velmi viskózních tekutin
 • Míchání směsí prášku a kapaliny ve farmaceutickém průmyslu
 • Injektáž plastů
 • Nalezení potřebného momentu na provoz ozubených kol
 • Mazání ložisek
SVS FEM simulace Ansys

Klíčové vlastnosti:

 • CFD software založený na bezsíťové metodě
 • Modelování proudění s volnou hladinou
 • Jednoduchá a přesná simulace rozstřiku kapiček
 • Pro velmi málo stlačitelné kapaliny
 • Rychlý výpočet pomocí Multi-GPU
 • Modely povrchového napětí, odporu vzduchu i turbulentního proudění
 • Pokročilé fyzikální modely kalibrované s experimenty
 • Nenewtonovské tekutiny
 • Jednotné prostředí pro přípravu, simulaci i post-processing
 • Vázaná simulace tekutiny, prášku a tuhého tělesa
 • Simulace přenosu tepla mezi kapalinou a tuhým tělesem
 • Particleworks vykazuje efektivní škálovatelnost od stolních počítačů po velké servery
 • Přímý import souboru z CAD softwaru

Bonusy:

 • Particleworks je možné propojit s Granuleworks k vytvoření simulace proudění s volnou hladinou obsahující sypký materiál (tuhé částice).
 • Software je možné propojit s RecurDyn k řešení dynamiky více těles. Díky tomu lze simulovat rozsáhlé modely s mnoha kontakty a pružnými tělesy.  
 • Particleworks je možné propojit pomocí univerzálního FMI rozhraní (Functional Mock-up Interface) s programy třetích stran.
ParticleWorks
ParticleWorks

Doplňující informace:

 • Ačkoliv samotný ParticleWorks obsahuje velice dobré nástroje na post processing a vykreslování výsledků, lze je také pomocí rozšíření převést do běžných renderovacích programů (např. Blender, Maya, 3ds Max).
 • V porovnání s běžnými SPH (Smoothed-Particle Hydrodynamics) řešiči je ParticleWorks využívající MPS metodu řádově rychlejší. U MPS metody není z principu vyžadován tak malý časový krok, jako je tomu u SPH metody.
 • Particleworks při řešení využívá Lagrangeovu metodu.

Mám zájem o software