blog

Napojení CFD simulací do real-time systémových simulací - tvorba ROM modelů

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Popis online semináře

S postupným zvyšováním výpočetního výkonu je kladen stále větší tlak na simulování větších celků, nikoliv oddělených problémů. To vede k potřebě vzájemně propojovat software a simulovat delší časové úseky, než na které jsme byli doposud při CFD simulacích zvyklí. Odpovědí na tento problém je využití redukovaných modelů (ROM modelů), kdy jsme schopni vytvořit statistický popis závislosti odezvy na vstupních parametrech, díky čemuž následně získáváme odezvy v řádech sekund až minut. Zvládnutí této problematiky je nutností pro vytváření digitálních prototypů a digitálních dvojčat. V rámci tohoto semináře budou představeny možnosti propojování CFD simulací (Ansys Fluent) s real-time systémovými simulacemi (Ansys Twin Builder) v podobě co-simulací (rozhraní FMI) a za použití ROM modelů.

Radim Burda

Ing. Radim Burda

CFD inženýr

Vystudoval obor Fluidního inženýrství na VUT FSI v Brně. V rámci své diplomové práce prováděl simulace optimalizace tlakových rázů peristaltického čerpadla pro hemodialýzu. V rámci disertační práce se  zabýval dynamikou kavitačního proudění s uplatněním pro vytváření kavitačně-erozních modelů a odstraňování léčiv a hormonů z odpadních vod. Na FSI se i nadále podílí na výuce hydromechaniky a CFD simulací. Specializuje se na simulace rotačních strojů (CFX, Fluent), optimalizaci a citlivostní analýzu s důrazem na vytváření redukovaných modelů pro digitální dvojčata (OptiSLang, Twin Builder, Fluent Adjoint) a na systémové a FSI analýzy. V rámci simulací využívá jazyky Python a C. Na své pracovní specializaci nejvíce oceňuje možnost náhledu do široké řady inženýrských aplikací, variabilitu každého pracovního dne a možnost předávat znalosti budoucím inženýrům.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily