Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Studentská soutěž SVS FEM o nejlepší ANSYS projekt Cena Prof. Jaroslava Buchara

Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Firma SVS FEM s.r.o., společnost pro počítačovou podporu inženýrských činností specializující se na výpočty metodou konečných prvků pomocí programu ANSYS, vyhlašuje Studentskou soutěž SVS FEM (dále jen „soutěž") Cena Prof. Jaroslava Buchara pro studenty bakalářského a magisterského/inženýrskeho studia vysokých škol zaměřenou na řešení libovolné originální úlohy v prostředí ANSYS (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SVS FEM s.r.o., se sídlem Škrochova 3886/42, Brno - Židenice, PSČ 61500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1244 (dále jen „pořadatel").

2. Cíl soutěže

Cílem soutěže je ocenit autora nejlepší letošní studentské bakalářské nebo magisterské práce z prostředí ANSYS.

3. Časový harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže: únor 2020

Poslední den pro doručení přihlášek: 30. 6. 2020

Hodnocení: 4. 7. 2020

Ohlášení výsledků soutěže účastníkům: do 15. 7. 2020

4. Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzickosoba (dále jen „účastník"), která řádně vyplní přihlášku a splní kvalifikační podmínky uvedené dále v tomto článku.

Obory, kterými se přihlášené práce musí zabývat, jsou všechny technické obory, oblast IT a přírodní vědy.

Vzhledem k zadání soutěže musí být přihlašovaný účastník během kalendářního roku 2019 studentem bakalářského nebo magisterského studia na libovolné české, nebo slovenské vysoké škole.

Podmínkou je zaslání prezentace, nebo celé práce, samostatně vypracované autorem práce popisující:

  • zadání,
  • model,
  • nastavení okrajových podmínek,
  • postup řešení,
  • hlavní závěry,

v atraktivní formě.

Všechny výstupy v prezentaci musí být vytvořeny autorem, nebo řádně označeny původem. Využití cizích obrázků, videí, citátů, apod. bez zřetelného uvedení zdroje bude důvodem k vyloučení ze soutěže. Na vyžádání musí být autor schopen buďto zaslat model s výsledky, nebo ukázat a popsat výsledky přes vzdálenou plochu, aby byly odstraněny případné pochybnosti o autorství práce. Předmětná závěrečná práce musí prezentovat využití některého z produktů ANSYS v rámci řešeného technického problému.

Rozsah prezentace ani obor (oblast výzkumu), ve kterém je realizována, není omezen.

Pro úspěšné zařazení je třeba kompletní a pravdivé vyplnění elektronické přihlášky na stránkách soutěže https://www.svsfem.cz/studentska-soutez a doložení všech potřebných náležitostí. Pořadatel si vyhrazuje právo neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky odmítnout.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či zrušení.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel v průběhu trvání soutěže.

5. Odměny

Rozhodnutí o negativním výsledku bude oznámeno e-mailem na adresu uvedenou účastníkem v přihlášce. Rozhodnutí o pozitivním výsledku - výhře bude oznámeno účastníkovi telefonicky na čísle, které uvedl v přihlášce.

Odměnu je nutné si vybrat nejpozději do konce roku 2020. V případě nevybrání odměny ve stanoveném termínu nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci. Vhodné termíny pro vybrání odměny budou navrženy výhercům s dvoutýdenním předstihem. Školení proběhne v sídle společnosti SVS FEM s.r.o. vjednom ze standardních termínů školení (pokud nebude dohodnuto jinak). Přehled termínů školení dostupný zde: https://www.svsfem.cz/skoleni/plan-skoleni

Za vítězství v soutěži jsou udělovány následující odměny:Umístění

Odměna

1. místo

školení dle vlastního výběru pořádané společností SVS FEM s.r.o. zakončené certifikátem o absolvování školení.

2. místo

školení dle vlastního výběru v délce 2 dnů od společnosti SVS FEM s.r.o. zakončené certifikátem o absolvování školení.

3. místo

Školení dle vlastního výběru v délce 1 dne od společnosti SVS FEM s.r.o. zakončené certifikátem o absolvování školení.

6. Způsob určení vítězů

O ocenění rozhoduje vědecká rada soutěže, která se skládá jak z interních pracovníků společnosti SVS FEM, tak z externích specialistů.

Hlavním kritériem hodnocení přihlášených prací je zejména odborná kvalita práce.

Příslušná porota vybere z podaných přihlášek pět nominovaných, ze kterých následně určí vítěze a druhé a třetí místo. Rozhodnutí poroty jsou konečná.

7. Odpovědnost pořadatele a účastníka

Pořadatel neodpovídá za zpracování nebo hodnocení jakékoliv nepřesné informace, technické nebo jiné chyby, která mu bude poskytnuta na základě podané přihlášky.

Pořadatel neodpovídá za žádné problémy nebo technická selhání, zejména jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových internetových systémů, serverů nebo poskytovatelů počítačového zařízení, které nejsou v jeho kompetenci, v jejichž důsledku by kterákoliv osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo svůj vstup dokončit.

Pořadatel není odpovědný za ztrátu dat, nedoručení nebo opoždění zásilky způsobené třetími stranami použitými k přepravě a doručení zásilek nebo dat.

Podáním přihlášky nepřecházejí na pořadatele žádná převoditelná nebo licenční práva autora nebo původce. Pořadatel neodpovídá za ochranu autorských práv a práv duševního vlastnictví.

Účastník soutěže se podáním přihlášky zavazuje respektovat ve všech ohledech tyto podmínky. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit ze soutěže takového účastníka, který jakýmkoliv způsobem porušuje/porušil stanovená pravidla a podmínky soutěže.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se při probíraní výhry musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Pořadatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu pravidel v průběhu trvání soutěže, a to i bez předchozího upozornění. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či zrušení z technických, obchodních nebo jiných důvodů.

Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je pořadatelem stanovena.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/emailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

  1. a)  dává společnosti SVS FEM s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své emailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích společnosti SVS FEM s.r.o.;

  2. b)  dává společnosti SVS FEM s.r.o. v souladu se zák. č. 101/2000Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách společnosti SVS FEM s.r.o., pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů pořadateli je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává pořadateli v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného celku.

Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez jakéhokoliv dalšího omezení (věcného, časového, množstevního a územního). Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V případě dotazů ohledně pravidel soutěže se prosím obraťte na koordinátora soutěže Ing. Jiřího Vondála, Ph.D. (543 254 554, jvondal (at) svsfem.cz).

 

 

 

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube