ANSYS Mechanical Enterprise

ANSYS Mechanical Enterprise je simulační nástroj umožňující uživateli řešit inženýrské problémy  v oblasti teplotních a strukturálních analýz od jednodušších lineárních úloh až po velice složité nelineární problémy. Oblast řešených problémů zahrnuje teplotní úlohy (ustálený stav i časová oblast), lineární i nelineární strukturální úlohy včetně hodnocení únavové životnosti (Fatigue), výpočet vzpěrné stability, dynamické analýzy: modální, harmonickou, spektrální analýzu, analýzu s náhodným buzením, analýzu přechodových dějů, analýzu dynamiky rotorů a výpočet dynamiky tuhých těles v kombinaci s pružnými tělesy (Rigid Body Dynamics). Vzájemná interakce těles je zajištěna pomocí pokročilých (lineárních i nelineárních) kontaktních algoritmů. Tento simulační nástroj již obsahuje níže uvedené moduly, které umožňují uživateli řešit inženýrské problémy robustně a komplexně v jednom výpočtovém prostředí.

 • SpaceClaim je 3D modelář založený na principu přímého modelování (Direct Modeling), který umožní uživateli tvořit nebo upravit geometrii pro výpočtové účely.
 • DesignXplorer je modul pro řešení citlivostních a optimalizačních analýz a analýz spolehlivosti struktur.
 • Explicit STR je explicitní řešič umožňující uživateli řešit rychlé dynamické děje, jako  např. pádové zkoušky, nárazové zkoušky nebo simulaci tvářecích procesů.
 • ANSYS Composite PrePost je modul umožňující rychle a přesně řešit složité kompozitní struktury.
 • Pevnostní analýza strojních dílů  - převodovky, podvozky, ložiska
 • Statické výpočty v stavebnictví – schodiště, mosty, tunely
 • Simulace vlivu zemětřesení nebo náhodného zatížení
 • Analýza vlastních tvarů vrtule turbín, budov, rámů strojů
 • Vibrační analýza motorů, potrubních systémů
 • Analýza únavy ozubených koles
 • Pokročilá analýza gumových dílů, plastů a kompozitů
 • Zvýšení spolehlivosti ventilů a regulátorů
 • Pohyblivé mechanizmy – jeřáby, roboty
 • Simulace nárazů a pádových zkoušek
 • Penetrace projektilu
 • Geomechanické materiály v podloží

Automatická detekce kontaktů
Široká škála možností pro modelování interakce mezi částmi sestavy. Nástroje pro automatické generování kontaktu detekují a urychlují tvorbu kontaktních dvojic s možností změnit nastavení kontaktu nebo ručně definovat další kontakt.

Rychlá a přesná analýza prototypu
Statické a tranzientní analýzy, lineární a nelineární stabilita dílů a sestav. Modelovací techniky submodeling a substructuring.

Robustní solver pro nelineární úlohy
Spolehlivá analýza změn pevnosti (velké deformace, přetvoření) nebo vzniku trhlin působením zatížení.

Termální analýza
Ustálené a tranzientní teplotní analýzy včetně efektu konvekce, kondukce a radiace. Umožňuje simulovat fázové změny a závislost materiálů na teplotě.

Parametrická analýza
Analýza více návrhů umožňuje vybrat nejvhodnější komponenty pro finální produkt. 

Topologická optimalizace
Optimalizace tvaru konstrukce při dodržení reálných podmínek.

Hodnocení únavové životnosti 
Vysoko- a nízkocyklová analýza únavy. 

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin