Podmínky užívání

Copyright © SVS FEM s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serverů www.svsfem.cz a aum.svsfem.cz, které jsou chráněny autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Pokud máte zájem některý zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Služby www.svsfem.cz a aum.svsfem.cz jsou návštěvníkům poskytovány bezplatně a jeho provoz je financován výlučně z vlastních zdrojů společnosti SVS FEM s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost SVS FEM s.r.o., zaručuje všem návštěvníkům serveru ochranu jejich osobních údajů. Společnost nesbírá žádné osobní údaje, které jí návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou (zejména při vkládání příspěvků do konferenčního systému), a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají návštěvníci souhlas k tomu, aby společnost SVS FEM s.r.o s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace všech příspěvků, názorů a ostatních informací, a to na celou dobu takové činnosti.

Jaké informace jsou shromažďovány?

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách www.svsfem.cz a aum.svsfem.cz. Účelem jejich zpracovávání je především:

 • plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv Společnosti dle těchto smluv a dle zákona,
 • plnění zákonných povinností,
 • zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování uživatelů o produktech ANSYS Inc. a službách společnosti SVS FEM s.r.o.,
 • nabízení produktů a služeb společnosti SVS FEM s.r.o.,
 • marketingové účely.

Společnost SVS FEM s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Společnost SVS FEM s.r.o. nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Společnost SVS FEM s.r.o. zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Společnost SVS FEM s.r.o. dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

Společnost SVS FEM s.r.o. může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Společnost zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede společnost SVS FEM s.r.o. likvidaci osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům společnosti SVS FEM s.r.o.

Odebrání souhlasu s uchováváním a zpracováním Vašich údajů můžete vyjádřit pomocí tohoto formuláře https://www.svsfem.cz/node/298.

Odkazy na tyto Stránky (www.svsfem.cz a aum.svsfem.cz)

Můžete vytvářet odkazy na tyto Stránky z jiných webových stránek, musíte však dodržovat následující podmínky a postupovat dle všech příslušných zákonů.

Bez písemného povolení společnosti SVS FEM s.r.o. by jinak webová stránka, která odkazuje na tento webový server:

 1. může odkazovat, ale nesmí zobrazovat jakékoliv Materiály (včetně loga SVS FEM s.r.o.);
 2. nesmí vytvářet prostředí prohlížeče či hraniční prostředí okolo jakýchkoliv Materiálů;
 3. nesmí prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o produktech a službách společnosti SVS FEM s.r.o.;
 4. nesmí nesprávně prezentovat svůj vztah ke společnosti SVS FEM s.r.o.;
 5. nesmí vytvářet předpoklad, že SVS FEM s.r.o. schvaluje takovou webovou stránku nebo jakékoliv produkty, služby nebo obsah, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky;
 6. nesmí mít obsah, který by mohl být považován za odporný, urážlivý nebo kontroverzní a
 7. musí mít obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny. 

Ochranné známky

 1. ANSYS, ANSYS Workbench, Ansoft, AUTODYN, CFX, EKM, Engineering Knowledge Manager, FLUENT, HFSS a všechny ANSYS, Inc. jsou registrované značky společnsoti ANSYS, Inc. nebo jejich poboček, které se nachází v USA nebo v dalších zemích. Značka ICEM CFD je pod licenci ANSYS, Inc. CFX je registrovaná značka společnosti Sony Corporation v Japonsku. Všechny ostatní značky, produkty, služby a názvy nebo značky jsou vlastněny jinými vlastníky a jejich práva nejsou dotčena.
 2. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Co jsou cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač.
Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů. Díky cookies si stránky zapamatují správné nastavení (jazyk, font a další možnosti). Bez cookies byste tyto údaje museli znovu a znovu zadávat.

Cookies nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali. Slouží pouze optimální funkci stránek.

Jak lze upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org .
Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat a většina prohlížečů také nabízí možnost blokace jejich umísťování. Nezapomeňte však, že v takovém případě musíte při každé návštěvě stránek manuálně upravovat některé parametry jejich zobrazování.

Společnost SVS FEM s.r.o.
Škrochova 3886/42, 615 00, Brno-Židenice
email: info (at) svsfem (dot) cz
http: www.svsfem.cz

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin